Najczęściej kupowane przyprawy

Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, "CAYENNE" Monika Kędziora informuje, iż:

 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "CAYENNE" Monika Kędziora
ul. Świeradowa 70 st. 34, 50-559 Wrocław

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

-realizacji zawartej między stronami umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

-na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

-obowiązujących przepisów prawa, w celu realizacji obowiązków ustawowych art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

4) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane bankowi, urzędowi skarbowemu, ZUS, firmą kurierskim, podmiotom przetwarzającym w moim imieniu dane (np. podmiotom obsługującym moje systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne);

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

  • trwania umowy,

  • do upływu okresu przedawnienia zobowiązania zgodnie z kodeksem cywilnym,

  • przez okres 5 lat tj okres przedawnienia zobowiązań podatkowych – art. 70 ustawy z 29.08.1997r. Ordynacji podatkowej (Dz.U. z 2017, poz. 201 t.j.)

  • w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO do czasu jej wycofania ;

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych udzielonej zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit. a RODO, wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy biuro@cayenneprzyprawy.pl.

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z realizacją umowy;

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU WWW.CAYENNEPRZYPRAWY.PL

§ 1
DEFINICJE

1. Administrator Danych Osobowych (dalej: ADO) – CAYENNE Monika Kędziora  z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Świeradowskiej 70, 50-559 Wrocław, posiadającą numer NIP8971604495, REGON 022198462 – podmiot, który decyduje o środkach i celach przetwarzania danych osobowych.
2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.
3. Administrator Serwisu - "PRZYPRAWY ŚWIATA" Mateusz Wiktorowicz, z siedzibą w Wałbrzychu (58-303 Wałbrzych) przy  ul. Reymonta 8/2, NIP 8862619316, REGON 364892746;
4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca korzystająca z Serwisu;
5. Serwis - sklep internetowy WWW.CAYENNE.PL;
6. Regulamin - regulamin sklepu internetowego WWW.CAYENNE.PL dostępny w Serwisie;
7. Ustawa – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2135, z późniejszymi zmianami).

§ 2
ZAGADNIENIA OGÓLNE

1. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są administrowane przez ADO.
2. Zgromadzone Dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych towarów (wyłącznie wymienionym na stronie www Sklapu Internetowego),  oraz Administratorowi Serwisu, a w przypadku, gdy zapłata za zamówiony towar jest dokonywana z góry, Dane osobowe są przekazywane także podmiotowi, za pośrednictwem którego następuje rozliczenie transakcji.
3. Ilość i rodzaj przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum.
4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach i ich zachowaniu w następujący sposób:
a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
c. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego ..., funkcjonującego pod adresem ...

§ 3
INFORMACJE O FORMULARZACH

2. Informacje w formularzach.
1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Klienta.
2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
3. Dane osobowe w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Klienta.
4. Dane osobowe podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych lub faktycznych Klientów, zarejestrowany przez ADO w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, tj. przede wszystkim zawarcia umowy sprzedaży czy obsługi związanej z nią reklamacji.
6. Dane osobowe podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym usługi, wskazanym w § 2 ust. 2.

§ 4
INFORMACJE O PLIKACH TYMCZASOWYCH (COOKIE)

2. Serwis korzysta z plików cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b. utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c. określania profilu Klienta w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies:
a. „sesyjne” (session cookies) - są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
b. „stałe” (persistent cookies) - przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta, który może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Klient lub czasie pozostawania na danej stronie.
9. W zakresie informacji o preferencjach Klienta gromadzonych przez sieć reklamową Google Klient może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

§ 5
LOGI SERWERA

1. Informacje o niektórych zachowaniach Klientów podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a. czas nadejścia zapytania,
b. czas wysłania odpowiedzi,
c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f. informacje o przeglądarce Klienta,
g. Informacje o adresie IP.
3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

§ 6
UDOSTĘPNIANIE I POWIERZENIE DANYCH

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach dozwolonych przez prawo polskie, w szczególności Ustawę, niniejszą politykę, w granicach Regulaminu oraz stosowanych przez ADO zasad bezpieczeństwa.
2. Dane osobowe mogą być powierzone podmiotowi trzeciemu wyłącznie w celu prawnie uzasadnionym, zaś upoważnienia podlegają rejestracji.
3. Dane osobowe są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
4. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom państwowym, samorządowym lub międzynarodowym na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

§ 7
ZARZĄDZANIE PLIKAMI TYMCZASOWYMI (COOKIE)

1. W celu uniemożliwienia otrzymywania plików cookies przez Klienta na jego urządzeniu końcowym powinien on zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. ADO oraz Administrator Serwisu zastrzegają, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Klienta może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www, w tym WWW.CAYENNE.PL;
2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
a. Internet Explorer
b. Chrome
c. Safari
d. Firefox
e. Opera
f. Android
g. Safari (iOS)
h. Windows Phone
i. Blackberry

§ 7
ZABEZPIECZENIE DANYCH

Dane przechowywane i przetwarzane przez ADO są chronione za pomocą organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa uniemożliwiających dostęp do nich przez osoby niepożądane.