Najczęściej kupowane przyprawy

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą może nastąpić na dwa sposoby.


Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedawcą, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedawcy.


W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  WWW.CAYENNEPRZYPRAWY.PL


I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:


1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność
do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
2. Konsument - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93
z późniejszymi zmianami);
4. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient;
5. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U.2014.827 z późniejszymi zmianami);
6. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym
a Sprzedawcą;
7. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego;
8. Sklep internetowy  – serwis internetowy dostępny pod adresem WWW.CAYENNEPRZYPRAWY.PL, za pośrednictwem którego Kupujący może w szczególności składać Zamówienia;
9. Sprzedawca -   CAYENNE Monika Kędziora  z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Świeradowskiej 70, 50-559 Wrocław, posiadającą numer NIP8971604495, REGON 022198462;
10. Towary – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
11. Umowa  – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

II. Postanowienia ogólne


1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego.
2. Sklep internetowy, działający pod adresem  www.cayenneprzyprawy.pl i prowadzony jest przez Sprzedawcę.
3. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
b. dostęp do poczty elektronicznej
c. posiadanie oraz możliwość korzystania z conajmniej jednej z przeglądarek internetowych:  Internet Explorer (wersja 10 lub późniejsza), Firefox, Safari, Opera, Chrome;
d. uruchomienie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu  www.cayenneprzyprawy.pl.
5. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedawcę wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy.
6. Informacje o Towarach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy,
w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
7. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez Sklep internetowy w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien zaznaczyć przy składaniu Zamówienia zakładkę „Utwórz konto” i podać hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Hasło powinno zawierać: minimum 5 znaków Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w Sklepie internetowym.
8. Kupujący zobowiązany jest w szczególności do:
a.  korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
b. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej,
c. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących,
d. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie
w zakresie własnego użytku osobistego,
e.  korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także
z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz zasadami współżycia społecznego.
 
IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży


1. Kupujący może składać Zamówienie 24 godziny na dobę.
2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
3. W celu złożenia Zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których czynności wskazane w lit. a...  mogą być wielokrotnie powtarzane:
a. dodanie do koszyka Produktu;
b. uzupełnienie formularza zamówienia o dane niezbędne do realizacji Zamówienia, w tym  imię i nazwisko albo firmę prowadzenia działalności gospodarczej, adres zamieszkania lub siedziby, adres do wysyłki, jeżeli jest inny, niż adres zamieszkania lub siedziby oraz  adres e-mail przewidziany do kontaktu ze strony Sprzedawcy, a w przypadku Klienta ponadto NIP i numer telefonu do kontaktu;
c. wybór rodzaju dostawy;
d. wybór rodzaju płatności;
e. akceptacja Regulaminu;
f. wyrażanie przez Kupującego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.
g. złożenie w Sklepie internetowym Zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam”.
4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” –  Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru.
5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
6. Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
7. Zawarcie Umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia Zamówienia.
8. Zawarcie Umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę,
o czym informuje on Klienta w terminie do  72 godzin od złożenia Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu.
9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
10. Realizacja Zamówienia Klienta płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedawcy.
11. Realizacja Zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedawcy na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
12. Realizacja Zamówienia Konsumenta płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje niezwłocznie, nie później aniżeli w terminie 5 dni
po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedawcy, co powinno nastąpić
w terminie do 5 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedawcę.
13. Jeśli realizacja Zamówienia będzie niemożliwa we wskazanym terminie lub w ogóle niemożliwa ze względu na choćby przejściową niedostępność zamówionego towaru, Sprzedawca niezwłocznie wskazuje pierwszy możliwy termin, w którym Zamówienie może zostać zrealizowane oraz informuje Kupującego o prawie do:
a. odstąpienia przez Kupującego od Umowy w całości. W przypadku wyboru tej możliwości przez Kupującego, Sprzedawca niezwłocznie zwraca całą zapłaconą przez Kupującego cenę oraz poniesioną opłatę za dostawę. Sprzedawca zwolniony jest w tym przypadku
z obowiązku wykonania Zamówienia w całości;
b. odstąpienia przez Kupującego od Umowy w części. W przypadku wyboru tej możliwości przez Kupującego, Sprzedawca niezwłocznie zwraca odpowiednią część zapłaconej przez Kupującego ceny. Sprzedawca wykonuje Zamówienie w pozostałej części.


V. Dostawa


1. Kupujący ma możliwość wyboru osobistego odbioru Towaru w siedzibie Sprzedawcy lub dostawy Towaru w jednym z poniższych sposobów:
a. przesyłka poprzez operatora pocztowego Poczta Polska S.A.,
b. przesyłka poprzez firmę kurierską.
2. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Przesyłki zagraniczne mogą być nadawane wyłącznie  w drodze indywidualnych ustaleń pomiędzy Sprzedawcą
a Kupującym.
3. Koszt dostawy podany jest automatycznie przez Sklep internetowy po wyborze operatora przez Kupującego.
4. Jeżeli wartość Towarów zamówionych przez Kupującego przekracza kwotę:
a) 300 zł brutto (słownie: trzysta złotych brutto) w przypadku Konsumenta;
b) 1000 zł brutto w przypadku Klienta (słownie: tysiąc złotych brutto),
Sprzedawca zwalnia Kupującego z ponoszenia kosztów dostawy.
5. Termin realizacji dostawy wynosi do 7  dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Kupującego Zamówienia.

VI. Ceny i metody płatności


1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki ceny oprócz kosztów dostawy, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki):
2. Płatności za Zamówienie Kupujący może dokonywać przez:
a. przelew bankowy na konto Sprzedawcy nr 82 1090 2486 0000 0001 2211 3613
ul. Świeradowska 70st34, 50-559 Wrocław
3. Odbierając osobiście towar w siedzibie Sprzedawcy Kupujący ma możliwość zapłaty gotówką.
 
VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy


1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
2. Zgodnie z art. 38 pkt 3, 4 i 5 Prawa konsumenckiego , Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku gdy przedmiotem świadczenia jest:
a) rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (specjalne zamówienie złożone przez Konsumenta);
b)  rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia (w tym szybko psujące się produkty spożywcze);
c) rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (w tym rozpieczętowane przyprawy i ich mieszaniny, mieszaniny kaw, herbat czy ziół).
3. Termin odstąpienia od Umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
5. Zgłoszenia można kierować na adres e-mail  biuro@cayenneprzyprawy.pl, za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej www.cayenneprzyprawy.pl  listownie na adres Sprzedawcy albo w siedzibie Sprzedawcy.
6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
7. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
8. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż
14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
9. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem Umowy, od której odstąpił na własny koszt
i ryzyko.
10. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane
na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny
do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
12. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, ten nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.
13. Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
14. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania,
w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


VIII. Reklamacje dotyczące Towarów


1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru nieobciążonego wadami. Towary oferowane przez Sprzedawcę spełniają normy przewidziane przepisami prawa polskiego
i wspólnotowego.
2. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.
3. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady wobec Klient ulega wyłączeniu.
4. Wszelkie reklamacje, w tym wynikające z naruszenia praw Konsumenta lub gwarantowanych na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres e-mail  biuro@cayenneprzyprawy.pl,  za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej www.cayenneprzyprawy.pl,  listownie na adres Sprzedawcy albo w siedzibie Sprzedawcy.
5. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do każdej reklamacji w terminie do
14 dni od daty jej dręczenia.
6. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
7. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawca albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
8. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
9. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
10. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
a. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
b. żądać usunięcia wady.
11. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę
w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
12. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
Sprzedawca nie jest producentem Towarów.
IX. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Konsument ma możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów ze Sprzedawcą poprzez:
a. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,
b.  zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą,
c. uzyskanie bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem
a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl.
3.


X. Dane osobowe


1. Dane osobowe podane przez Klienta w procesie rejestracji, składania zamówienia lub rezerwacji towarów są przetwarzane przez  CAYENNE Monika Kędziora  z siedzibą we Wrocławiu przy ul.  Świeradowskiej 70, posiadającą numer NIP8971604495, REGON 022198462 , która jest administratorem danych osobowych.
2. Niezbędnym elementem złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji towaru jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas składania zamówienia lub rezerwacji. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia, realizacji oraz obsługi. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne.
3. W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany
w celach marketingowych do przesyłania Klientowi informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci Newslettera.
4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola podczas procedury rejestracji, składania zamówienia lub rezerwacji towaru.
5. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych towarów (wyłącznie wymienionym na stronie www Sklapu Internetowego),  oraz podmiotowi prowadzącemu platformę, poprzez którą prowadzony jest sklep internetowy Sprzedawcy: "PRZYPRAWY ŚWIATA" Mateusz Wiktorowicz, z siedzibą w Wałbrzychu (58-303 Wałbrzych) przy  ul. Reymonta 8/2,
NIP 8862619316, REGON 364892746. W przypadku, gdy zapłata za zamówiony towar jest dokonywana z góry, dane są przekazywane także podmiotowi, za pośrednictwem którego następuje rozliczenie transakcji. Ilość i rodzaj przekazywanych danych ograniczona jest
do niezbędnego minimum.
6. Dane osobowe przechowywane są przez Sprzedawcę w postaci cyfrowej i podlegają należytej ochronie technicznej i programowej w celu uniemożliwienia dostępu osób niepowołanych.

XI. Postanowienia końcowe


1. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy w następujących kanałach:
a) e-mail: biuro@cayenneprzyprawy.pl;
b) adres do korespondencji: CAYENNE Monika Kędziora , ul. Świeradowska 70, 50-559 Wrocław;
c) formularz kontaktowy na stronie www.cayenneprzyprawy.pl
d) telefonicznie pod numerem: +48 697 762 998;
e) Bezpośrednio w siedzibie Sprzedawcy.
2. Sprzedawca kontaktuje się z Konsumentem poprzez następujące kanały:
3. e-mail podany przez Konsumenta do kontaktu ze strony Sprzedawcy;
4. adres do korespondencji, rozumiany jako podany adres zamieszkania Konsumenta;
5. telefonicznie, o ile konsument podał nr telefonu do kontaktu ze strony Sprzedawcy.

6. O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego oraz wymogów regulacyjnych.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy Prawa konsumenckiego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


=============================


Załącznik nr 1


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

CAYENNE Monika Kędziora  
ul. Świeradowska 70
50-559 Wrocław
E-mail Sprzedawcy: biuro@cayenneprzyprawy.pl
Telefon Sprzedawcy: +48 697 762 998

Rekomendowana zawartość oświadczenia o odstąpieniu od umowy, której zachowanie pozwoli na właściwą obsługę sprawy:**
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne usunąć
(**) Usunąć przed wydrukowaniem lub wysłaniem oświadczenia